acasacontactrssfacebook
Expresul de Prahova
reclama
Curs valutar
* BNR 01.01.1970
Calendar
August 2020
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

reclama

ANUNT de angajare: Clubul Copiilor angajeaza administrator financiar


ANUNT de angajare: Clubul Copiilor angajeaza administrator financiar

Clubul Copiilor din Campina organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar– 0,25 norma, pe perioada nedeterminata.

Probele stabilite pentru concurs:

- selectia dosarelor de inscriere la concurs, 


-proba scrisă si proba practică. 


- interviu 


Conditii de participare la concurs:

Conditiile generale prevazute la art.3 din HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;


b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;


d) are capacitate deplină de exerciţiu;


e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;


g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice prevazute in fisa postului, aferente functiei pentru care se organizeaza concursul:


- Studii superioare in specialitatea financiar – contabil;


- Vechime minim 3 ani in specialitatea financiar – contabil

Data, ora si locul organizarii probei scrise: 17 iulie 2018 , ora 10,00, la sediul Clubului Copiilor, Municipiul Câmpina, Str. N. Balcescu, nr.45, Câmpina, Judetul Prahova.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii pot depune dosarul de concurs pana la data de 9 iulie, orele 16,00, la secretariatul Clubului Copiilor, Municipiul Câmpina, Str. N. Balcescu nr.45, Câmpina, Judetul Prahova.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii – telefon 0244337371


Persoana de contact: Nicolau Camelia, secretar Clubul Copiilor, Municipiul Câmpina- tel fix 0244337371.


Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;


c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Mai multe detalii puteti vedea in imaginile de mai jos-->

ANUNT de angajare: Clubul Copiilor angajeaza administrator financiarANUNT de angajare: Clubul Copiilor angajeaza administrator financiarANUNT de angajare: Clubul Copiilor angajeaza administrator financiarANUNT de angajare: Clubul Copiilor angajeaza administrator financiarANUNT de angajare: Clubul Copiilor angajeaza administrator financiarANUNT de angajare: Clubul Copiilor angajeaza administrator financiar
2154 vizualizari - Comenteaza - Voteaza vot19

Comentariu:
* nu va fi afisat


Cautare
reclama
Meteo
Abonare newsletter


Campina Banesti Brebu Poiana Campina Provita de Jos Provita de Sus Secaria Sotrile Valea Doftanei Alte localitati
Informatii utile - Contact
© 2020 Expresul de Prahova